เป้าหมายหลักในการทำงาน

ร่วมกันสร้างความปลอดภัยที่เหนือกว่าไปด้วยกัน “Beyond Safety Together”

นโยบายการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

Company’s operational policy
มาตรฐานสินค้า :

หมั่นตรวจสอบและตรวจเช็ดสินค้าโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ก่อนการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง

คุณภาพพนักงาน :

พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจ พร้อมทั้งฝึกฝนและพัฒนาการทำงานของตนเอง ให้มีจิตใจที่รักในการบริการและภาคภูมิใจในงานของตนเอง รวมไปถึงการเข้าอกเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

เครื่องแต่งกาย :

สวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการทำงาน สร้างจุดเด่นให้มีความชัดเจนเพื่อแบ่งแยกประเภทของงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานทุกครั้ง

มาตรฐานการบริการ :

ร่วมคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด โดยรักษามาตรฐานการให้บริการกับบริษัทคู่ค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ :

จะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการทำงาน หมั่นคอยดูแลรักษาซ่อมบำรุง ตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

แผนการปฏิบัติงาน :

จะต้องมีการวางแผน จัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานและสื่อสารให้เข้าใจอย่างชัดเจนร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน สรุปประเมินผลและรายงานผลการทำงานต่อหัวหน้างานและลูกค้าทุกครั้ง

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคืนกำไรให้กับสังคม :

ดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงานและภายในบริษัทตามหลัก 5ส รณรงค์การนำสินค้ากลับมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานมาตรฐานความปลอดภัยและร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น :

ร่วมปลูกจิตใต้สำนึก ส่งเสริมปลูกฝังการให้คุณค่าในตัวเอง ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว

คุณสมบัติของพนักงาน บริษัท เท็มโก้ จำกัด

 

1. พนักงานทุกคนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์

2. พนักงานทุกคนจะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

3. พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและกฏระเบียบของบริษัทก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง

4. พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคมตามมาตรฐานของบริษัท

5. พนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายของบริษัท และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยในการแต่งกายของพนักงาน
และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน บริษัท เท็มโก้ จำกัด

พนักงานแผนกซักล้าง
พนักงานแผนกซ่อมแซม
พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
พนักงานแผนกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า / พนักงานสำนักงาน

BEYOND SAFETY
TOGETHER

ความปลอดภัยในการแต่งกายของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
1. สวมใส่หมวกป้องกันอันตราย :

หมวกป้องกันอันตรายนั้นจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีโฟมกันกระแทกด้านใน รวมถึงสายรัดคางแบบ 2 เส้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2. เข็มขัดป้องกันอันตราย :

สวมใส่เข็มขัดป้องกันอันตรายแบบเต็มตัว (Full Body Harness) หรือแบบครึ่งตัวและมีตะขอเกี่ยวแบบ 2 หัวทุกครั้งระหว่างการปฏิบัติงาน

3. รองเท้าป้องกันอันตราย :

สวมใส่รองเท้าหัวเหล็กทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน หรือ รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

4. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม :

สร้างจุดเด่น แก่ผู้พบเห็นและให้มีความคล่องตัวในการทำงาน ใส่เสื้อผ้าตามรูปแบบของบริษัท กางเกงที่ไม่ขาดหลุดรุ่ย และรักษาความสะอาดของสุขภาพร่างกาย

มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงาน
 • ก่อนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทจะต้องทำการส่งพนักงานติดตั้งเข้าทำการอบรม กฏระเบียบข้อบังคับของความปลอดภัยที่จะต้องปฏิบัติ ภายในหน่วยงาน นั้นๆ และในระหว่างปฏิบัติงานในหน่วยงานพนักงานทุกคนจะต้องทำการติดบัตรที่ได้ผ่านการอบรมในหน่วยงานนั้น
 • พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ จะต้องรักษากฎระเบียบภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
 • ก่อนการปฏิบัติงานพนักงานทุกคนจะต้อง ทำการเข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
 • ก่อนการเข้าทำงานทุกครั้งทางหัวหน้าทีมติดตั้งจะต้องเข้าทำการรายงานตัวต่อ Project Manager หรือผู้รับผิดชอบโครงการในหน่วยงานนั้นๆเพื่อขอทราบข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณที่จะต้องทำการติดตั้ง ว่ามีสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการติดตั้ง หรือมีอุปสรรคในการทำงานบนที่สูงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานเป็นหลักสำคัญ
 • ทางหัวหน้าทีมติดตั้งจะต้องทำการสำรวจและวางแผนบริเวณหน้างาน เพื่อเตรียมสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการติดตั้ง รวมถึงคิดวิธีการดำเนินงาน สำรวจบริเวณรอบข้าง ดินฟ้าอากาศว่ามีอุปสรรคในการทำงานและหาวิธีป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
 • ทางหัวหน้าทีมติดตั้งจะต้องทำ KY Meeting ภายในทีมติดตั้ง รายงานอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการทำงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานในทีมทราบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน, ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องอันตรายส่วนบุคคล, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้ง และสภาพร่างกาย ของพนักงาน ภายในทีมว่าพร้อมทำงาน และอุปกรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่
 • พนักงานทุกคนจะต้องคล้องเข็มขัดป้องกันอันตราย (Safety Belt) กับโครงสร้างที่มั่นคงหรือ คล้องกับเชือกช่วยชีวิต (Life Line) เสมอขณะทำงานบนที่สูง รวมถึงขณะ ขึ้น-ลงนั่งร้าน
 • ระหว่างการทำงานหากพบอุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรืออุปสรรคในการทำงานให้รายงานต่อหัวหน้าทีม และหัวหน้าทีมจะต้องแจ้ง Project Manager หรือผู้รับผิดชอบโครงการในหน่วยงานนั้นๆ ทราบโดยทันที
 • พนักงานจะต้องดูแลความสะอาดในพื้นที่การทำงานอยู่เสมอ
 • พนักงานห้ามสูบบุหรี่, ดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติงาน (กรณีในช่วงพักจะต้องสูบในพื้นที่ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้เท่านั้น)
 • ภายหลังการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะต้องเก็บอุปกรณ์ และดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
 • ภายหลังการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ทางหัวหน้าทีมจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ปฏิบัติ และเข้าทำการส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานต่อ Project Manager หรือผู้รับผิดชอบโครงการในหน่วยงานนั้นๆ ให้ทราบ
  – อบรมการติดตั้งตาข่ายนิรภัย
  – อบรมการใช้อุปกรณ์เซฟตี้